4ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

4ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

4ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STABILIZING DIFFERENTIAL PRESSURE 
Κατασκευαστής

IMI TA